Kvalitetssikring på FG

Hjem > Kvalitetssikring på FG

Kvalitet og nøgletal på Fjerritslev Gymnasium

Kvalitet måles på det almengymnasiale område med kvalitetskriterier som karaktergennemsnit efter endt uddannelse, fastholdelse, gennemførelse, overgang til videregående uddannelse, trivsel som angivet i nøgletal for Fjerritslev Gymnasium på Uddannelsesstatistik.dk:

Men disse meget målbare indikatorer kan ikke stå alene. Derfor har Fjerritslev Gymnasium udarbejdet kvalitetsmål, som også dækker den udvikling, vi gerne vil bidrage til at give vores elever. Med udgangspunkt i egne særlige evner og faglige kunnen, skal eleverne blive så dygtige som muligt.

Evalueringsstrategien bygger på, at eleverne skal have både medindflydelse og medansvar, hvorfor også feedback er et væsentligt element i evalueringerne.

Evalueringssystemet

Fjerritslev Gymnasiums evalueringssystem har 4 niveauer:

1. Elevernes udbytte evalueres summativt (hvad har de lært?) igennem tests, karaktergivning, terminsprøver og til eksamen. Samtidig sker der en løbende vurdering af deres udbytte i form af formative evalueringer. (Hvordan bliver jeg bedre?)

Det sker i form af konsultationer og standpunktssamtaler. Her vurderes elevens standpunkt i forhold til bekendtgørelsernes krav.

2. Den enkeltfaglige undervisning evalueres løbende af faglæreren og klassen. Ligesom den tværfaglige og det faglige samspil evalueres af de involverede lærere og lærerteamet.

3. Rammerne for undervisningen evalueres igennem 3 kanaler:

a. Undersøgelsen af elevernes og de ansattes arbejdsmiljø
b. Undersøgelse af lærere, ledelse og TAP-personalets vurdering af skolens ressourceanvendelse
c. De løbende medarbejderudviklingssamtaler, som også kan tage form af faggruppe- og teamudviklingssamtaler.
d. Grundige opfølgningsprocedurer på resultaterne af de foregående

4. Endelig er der evalueringen af de af skolen valgte nøgleområder for skoleudviklingen.

Årshjul for kvalitetssikring

Årshjulet for Fjerritslev Gymnasiums kvalitetssikring tjener til at dokumentere praksis og sikre fortsat kvalitetsudvikling af både den enkelte elev, af undervisningen og af gymnasiet generelt.

Det betyder i praksis, at den enkelte elev, lærerne og gymnasiets ledelse via evalueringer skal informeres om udbyttet af undervisningen. Samtidig skal evalueringen benyttes til at give feedback om indsatsen, det faglige udbytte, undervisningen, undervisningsmiljøet og trivslen. Hvert år udpeger skolens ledelse sammen med skolens pædagogiske udvalg og pædagogiske råd en række indsatsområder for skoleåret baseret på de behov, der er afdækket i evalueringerne fra foregående år.

Vejledning og evaluering

Vejledning og evaluering på Fjerritslev Gymnasium er lagt i faste rammer.

Der gives ikke standpunktskarakterer til eleverne i deres første halve år på Fjerritslev Gymnasium. Eleven møder gennem vejledningssamtaler med studievejledere, standpunktssamtaler med faglærere og for hf-elever også tutorsamtaler en fremadrettet formativ evaluering, som sigter både mod trivsel og faglig udvikling. Der gives standpunktskarakterer til alle elever i marts og maj, mens 2. og 3. årgang også får standpunktskarakterer i november.

Planlægningen og gennemførelsen af den enkeltfaglige undervisning evalueres regelmæssigt af læreren og klassen/holdet. Målet er at tilpasse valgte metoder og arbejdsformer, så progression og niveau harmonerer med elevernes faglige behov og formåen. Den tværfaglige undervisning evalueres efter hvert forløb af involverede lærere og elever. Her er det fremadskuende sigte at påpege konkrete forbedringspotentialer i planlægningen af forløbet og elevens arbejde.

Se gymnasiets resultater af trivselsmålingerne på Uddannelsesstatistik.dk her (åbner i nyt vindue)

Evalueringssystemet og skolens værdigrundlag

Fjerritslev Gymnasiums evalueringssystem er et vigtigt led i virkeliggørelsen af skolens værdier.

Den løbende evaluering af undervisningen og af udvalgte nøgleområder er et led i skoledemokratiet. Elever og lærere reagerer igennem undersøgelserne på forholdene i deres hverdag og er gennem deres reaktioner med til at påvirke og ændre disse forhold.

Evalueringerne sikrer at alle kommer til orde, og bearbejdningen af undersøgelserne i de relevante organer sikrer at der handles på på baggrund af evalueringerne.

Evalueringsarbejdet medvirker til at elever og lærere og andet personale føler at det går ordentligt til på skolen.

Samtidig er evalueringerne et afsæt for ændringer og nye initiativer og dermed et bidrag til den aktive skole.

Scroll to Top