Studie- og ordensregler

Hjem > Om Fjerritslev Gymnasium > Politikker og regler > Studie- og ordensregler

Fjerritslev Gymnasiums studie- og ordensregler

Fjerritslev Gymnasium skal være et trygt og udviklende læringsmiljø til for alle skolens elever. Læring, trivsel og motiverende undervisning skal skabe grobund, så alle eleverne bliver så fagligt dygtige som muligt.

Fjerritslev Gymnasium arbejder ud fra en anerkendende tilgang til eleverne. Skolens indstilling er, at eleverne er ligeværdige trods forskelligheder. Skolen baserer sin tillid til, at eleverne opfører sig ordentligt og behandler skolen med værdighed og respekt. Både i ord og handling

Fravær

Det forventes, at alle elever på Fjerritslev Gymnasium møder op til undervisningen og afleverer alle skriftlige opgaver.

Studievejlederne følger elevernes tilstedeværelses nøje og indkalder elever til samtale, når fraværet overskrider 10 moduler samlet, eller hvis fraværet i enkelte fag er markant stort.

Hvis elevens fravær ikke falder som følge af studievejlederens henvendelse, er næste skridt en samtale med ledelsen, der kan uddele mundtlige advarsler.

Konsekvensen af et vedvarende fravær er typisk en skriftlig advarsel, sanktioner som fratagelse af SU eller særlige vilkår i enkeltfag eller alle fag, fratagelse af muligheden for at rykke op på næste klassetrin eller i yderste konsekvens udskrivning af gymnasiet.

Skriftlige advarsler og sanktioner som beskrevet ovenfor meddeles via e-Boks. For elever under 18 år udsendes meddelelserne også via e-Boks til forældre/værge.

Studie- og ordensregler

Alle skal opføre sig ordentligt. Det gælder i og uden for skolen, når man optræder i skolesammenhæng, i fritiden og i sammenhænge der kan identificere én med skolen.

Alle har et ansvar for at bidrage positivt til skolens fællesskab og læringsmiljø på skolen.

Al form for mobning (fysisk, psykisk, verbalt) er imod skolens grundholdning.

Alle har et ansvar for at værne om skolens bygninger, inventar, møbler, bøger, samlinger mv. og bidrage til, at der er en god oprydningsstandard på skolen.

Man er som elev forpligtet til at rette sig efter de anvisninger, ledelsen eller lærerne giver og til at deltage i kollektive oprydningsordninger på skolen.

Klasselokalet og fællesområder som undervisningssted

For at sikre et godt og rent miljø til at fremme undervisningen er klasseværelset spise- og drikkefrit område for elever og ansatte.

Madpakker, sodavand, kaffe, mv. indtages ikke i klasseværelset, men i Fællesområdet.

Hvis nogen ”glemmer” reglerne, skal dette påtales.

Dispensation

Der må efter behov drikkes almindeligt postevand, men ikke andre typer af drikke.

Hvis en begivenhed skal markeres med kage o.l. kan læreren tillade at dette indtages i undervisningslokalet i forbindelse med timen. Der skal naturligvis ryddes op efter kageindtag.

Når lokalet forlades, så fjernes papir og andet affald, og alt anbringes i de dertil beregnede affaldsbeholdere. Der skal som udgangspunkt luftes ud efter hvert modul (dog ikke efter 4. modul.) Stolene sættes op. Kan dette ikke lade sig gøre, skubbes stolen ind under bordet – (i kemi sættes taburetter op på bordet), der ryddes op, og lyset slukkes.

Rengøringspersonalet bruger tid og kræfter på at sikre rengjorte lokaler og skal ikke bruge tid på affald og stole.

Lærere (og elever) påpeger, hvis nogen er ved at glemme, hvordan man bør forlade lokalet.

Fællestimer og arrangementer uden for skolens matrikel

Som en del af den samlede undervisning holdes der bl.a. fællestimer og ekskursioner. Ved disse arrangementer har personer på skolen eller gæster udefra arbejdet med at forberede timen eller oplæg, og alle skylder at vise respekt overfor dem der har lagt forberedt sig for at give os en oplevelse.

Der gælder naturligvis følgende:

  • Man er aktiv deltager i fællestimen/arrangementet
  • Man foretager sig ikke uvedkommende aktiviteter herunder mobilbrug, med mindre det er påkrævet
  • Man bevæger sig ikke frem og tilbage/ud og ind i lokalet, hvor fællestimen afvikles
  • Man snakker ikke med sidemanden

Fællestimerne/arrangementer udenfor skolen er særlige tilbud om at få ny viden og få nye perspektiver på en anden måde end ved den sædvanlige undervisning i klasser eller på hold – også her opfører man sig ordentligt.

Før og efter fællestimen registrerer lærerne fravær i klassen.

Rygepolitik

Rygning og brug af andre tobaks- og nikotinprodukter er forbudt i alle skole- og undervisningssammenhænge, i hele skoletiden, også uden for skolen.

Overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet / overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde efter omstændighederne kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet / muligheden for at fortsætte som elev på Fjerritslev Gymnasium.

Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer er forbudt både på skolen og i andre undervisningsmæssige sammenhænge. Man må heller ikke møde til undervisningen påvirket af stoffer. Ved mistanke kan skolen forlange, at eleven tager en test.

Alkoholpolitik

Indtagelse og besiddelse af øl, vin og spiritus er ligeledes forbudt på skolen og i andre undervisningsmæssige sammenhænge.

Ekskursioner og studierejser er som udgangspunkt også alkoholfri. Eleven er under ekskursioner og studierejser altid forpligtet til at følge anvisninger fra medfølgende lærere. Kun i enkelte tilfælde kan der – efter lærerens tilladelse og efter forud indgået aftale med skolens ledelse – dispenseres, så alkohol må nydes.

Det er forbudt at møde alkoholpåvirket på skolen eller i andre undervisningsmæssige sammenhænge f.eks. til faglige arrangementer på ekskursioner og studierejser.

Ved mistanke kan skolen forlange at eleven tager en test.

Ved særlige lejligheder, f.eks. skolefester (Galla), 1.g-fest eller lign., kan rektor tillade indtagelse af øl, vin og alkoholsodavand, som bør nydes med måde.

Elevers private ejendele

Skolens elever har et selvstændigt ansvar overfor deres egne handlinger og medbragte hjælpemidler og ejendele (mobil, IT-udstyr mv.) og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler.

Skolen vil ikke kunne drages til ansvar heller ikke økonomisk.

Fjerritslev College

Elever som benytter skolens tilbud om Fjerritslev College er omfattet af et fælles regelsæt mellem Fjerritslev College og Fjerritslev Gymnasium. Beboere på Fjerritslev College får ved indgåelse af lejemål udleveret og gennemgået ordensregler, der gælder både på College og Fjerritslev Gymnasium.

IT-politik

Skolens computere og netværk må anvendes i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andre aktiviteter, der er relevant for elevens undervisning og læring. Skolens computere og netværk må ikke bruges i kommercielt øjemed.

Dine pligter som IT-bruger

Elever skal bruge eget personligt udleveret brugernavn og adgangskode.

Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre.

Ulovlige handlinger ved brug af computerne og nettet er forbudt, som f.eks. download af musikfiler, video og andet beskyttet materiale, ligesom piratkopiering og distribution gennem skolens netværk, PC´ere, mv. ikke må finde sted.

Det er forbudt at udføre handlinger ved brug af computerne og nettet, der efter skolens vurdering er skadelig for skolens omdømme

Danske og internationale regler om ophavsret skal overholdes..

Eleven har ansvar for egne handlinger, som foretages på skolens computere og netværk (udtalelser, kopiering mm).

Alle er forpligtet på i skrift og tale at bruge et sobert sprog. Herunder kommunikation, der foregår på sociale medier.

God IT-etik på nettet skal overholdes. Som elev optræder man som repræsentant for skolen, ligesom eleven ej heller må optræde anonymt. Chikane af andre brugere eller virksomheder ikke er tilladt.

Opsætning på skolens pc’ere og/eller installere programmer på computeren medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den dataansvarlige.

IT-sanktioner

Overtrædelse af reglerne kan medføre elevens mulighed for brug af skolens computere og netværk.

I særlige grove tilfælde kan handlinger medføre bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse.

Ved ulovlige handlinger foretaget ved brug af skolens computere og netværk kan medføre bøde eller i særlig grove tilfælde fængselsstraf. Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte elev, der har foretaget den ulovlige handling. Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, eleven foretager.

Ved driftsmæssige forstyrrelser og begrundet mistanke om alvorligt misbrug kan den systemansvarlige efter forudgående godkendelse hos skolens leder foretage gennemgang af brugeres data, herunder deres elektroniske post og iværksatte undersøgelser. Forinden en sådan gennemgang skal den enkelte bruger orienteres.

Computer må i timerne naturligvis kun anvendes til undervisningsrelevante opgaver.

Faglæreren kan bede eleverne aflevere mobiludstyr/pc’ere hvis det skønnes nødvendigt og udstyret ikke har relevans i undervisningen.

Rektor kan forbyde at computere medbringes i klassen.

Elevadfærd uden for institutionen – herunder digital mobning

Fjerritslev Gymnasium ønsker at undgå enhver form for digital mobning.

Skolens ledelse griber ind, hvis der opdages digital mobning mellem elever, af hinanden eller deres lærere på de sociale medier eller internettet generelt. Det gælder også adfærd, billeder, opslag mv. som kan kompromittere Fjerritslev Gymnasium.

En betingelse for reglerne herom er dog, at den konkrete adfærd har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet.

Overordnede sanktioner

Hvis rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær kan følgende overordnede sanktioner iværksættes efter forudgående skriftlig advarsel:

  1. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
  2. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
  3. Bortvisning i særligt graverende tilfælde

I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktioner iværksættes uden forudgående advarsel.

Præcisering af sanktioner

Sanktioner vil altid blive vurderet ud fra en given sag.

Rektor kan sanktionere, at det i en nærmere bestemt periode er forbudt af medbringe nærmere bestemte private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmidler.

Rektor kan sanktionere, så det I en nærmere bestemt periode er muligt, at tilbageholde private genstande, herunder mobiltelefoner og lignende kommunikationsmidler, i normalt højst et døgn.

Betingede sanktioner

Rektor kan iværksætte en betinget sanktion, der kun udløses under bestemte betingelser. I visse situationer kan det være et hensigtsmæssigt alternativ til en skriftlig advarsel, idet der i almindelighed vil skulle mindre til for at udløse en betinget sanktion end til at følge en skriftlig advarsel op med en ny sanktion. Der kan knyttes pædagogisk begrundede vilkår til den betingede sanktion.

Midlertidig hjemsendelse

Rektor kan, under visse omstændigheder, foretage en midlertidig hjemsendelse af en elev, mens en sag undersøges nærmere. Reglen omfatter også en mulighed for midlertidigt at begrænse elevens adgang til institutionen.

Indsats mod snyd

På Fjerrtislev Gymnasium målretter skolen en indsats for at imødegå snyd og lignende. Rektor kan i den forbindelse sanktionere forseelser ved prøver efter reglerne i studie- og ordensbekendtgørelsen. Snyd ved prøver ses som et klart brud på studie- og ordensreglerne og vil derfor også – ud over efter eksamensreglerne – kunne sanktioneres efter disse. Efterfølgende snyd i undervisningen f.eks. ved årsprøven vil i så fald kunne betragtes som et gentagelsestilfælde, og tilsvarende vil gælde omvendt.

Snyd I forbindelse med eksamen medføre, at karakteren for den pågælende prøve ændres til karakteren -3. I særligt graverende tilfælde, herunder i gentagelsestilfælde, medfører snyd ved eksamen bortvisning fra eksamen, og eleven vil tidligst kunne aflægge en ny prøve ved den efterfølgende ordinære termin.

Rektoranvisninger

Elever skal uanset det nærmere indhold af de lokale studie- og ordensregler, umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på institutionen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

Bestyrelse
Ledelse
Repræsentanter for Elevråd 2018/19

Scroll to Top