Antimobbestrategi

Fjerritslev Gymnasiums antimobbestrategi

Formål

Formålet med nærværende antimobbestrategi er, at sikre elever på Fjerritslev Gymnasium en skolegang uden problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende.

Skolens antimobbestrategi er en handleplan, der forklarer, hvordan skolens ledelse konkret håndterer tilfælde med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende.

Det er skolens mål, at en tidlig og systematiseret indsats mod mobning viser sig som den bedste måde, at minimere mobning og dermed vedligeholde og skabe god trivsel på skolen.

Værdigrundlag

På Fjerritslev Gymnasium har alle ret til at blive behandlet med respekt og alle har pligt til at omgå hinanden på en værdig måde. Krænkende adfærd som mobning og anden chikane accepteres ikke.

Definition af mobning

Fjerritslev Gymnasium tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets definition på mobining, som lyder:

"Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende." "De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem."

I dag er det lige så ofte, at mobning finder sted over digitale medier, fordi det er en nem og tilgængelig måde for unge at have kontakt med hinanden. Desværre er det for en stor del af eleverne svært at gennemskue konsekvenser af handlingerne på de sociale medier.

Handleplan ved mobning

Når ledelsen bliver gjort opmærksom på elevforhold som skolens personale mener tenderer eller udgør mobning, arbejder ledelsen efter følgende retningslinjer:

 • Det er de voksne, og ikke eleverne der har hovedansvaret
 • Vi samarbejder og holder møder mellem ledelse og forældrene til unge under 18. år om problematikken
 • Vi melder klart ud i klassen, at mobning er uacceptabel adfærd
 • Vi tager en alvorlig samtale med den eller de, der mobber og konfronterer vedkommende
 • Vi tager samtaler med eleverne på klassen, så der bliver en fælles italesættelse af hvad der skete.
 • Den pågældende klasses teamlærere/studievejleder lægger en handleplan tilpasset gruppen
 • Efterfølgende planlægges klassesamtaler efter behov med fokus på at skabe et miljø, der ikke tolererer
  mobning
 • Ledelse og medarbejder arbejder kontinuerligt og vedvarende med klassemiljøet indtil mobningen er
  effektivt stoppet

Ledelsen

Ledelsen forpligter sig til at iværksætte og udarbejde en specifik handlingsplan, hvoraf det fremgår hvilke foranstaltninger og initiativer der udføres, så snart der opdages konkrete informationer om mobning. Ovenstående handleplan udføres inden for en frist på 10 arbejdsdage.

Forebyggende indsats

Fjerritslev Gymnasium har til hensigt at forebygge mobning. Den forebyggende indsats iværksættes på flere niveauer:

 • Klassens studievejleder og team og skolens Elevråd spiller en vigtig rolle.
  Den vigtigste forebyggende indsats mod mobning er et godt klassemiljø. For at skabe et godt klassemiljø anser vi følgende som afgørende for trivsel:
 • At hver 1- årgangsklasse følger studievejleder og teamets anvisninger om studiegrupper.
 • At hver årgangsklasse bliver bekendt med skolens antimobbestrategi, studie- og ordensregler.
 • At studievejleder med hver 1. årgangsklasse gennem fælles samtaler og individuelle samtaler har
  føling med, hvor klassens sociale trivsel er henne.
 • At eleverne kontinuerligt bliver oplyst om, hvordan man gebærder sig i den digitale verden.
 • At eleverne derigennem er gjort til medansvarlige for klassens psykiske arbejdsmiljø

Trivsel

Teamet forpligter sig til regelmæssigt at evaluere klassemiljøet, også selvom der ikke er umiddelbare tegn på mobning.

Skolens studievejledere holder møder om skolens klasser ca. hver 3. uge, og det er teamet og lærernes pligt at indberette til studievejleder, hvis der er forhold som gør sig gældende.

Sanktioner

Det er skolens opgave at mobbeofferet oplever et tilfredsstillende udfald på mobning. Det er lige så vigtigt at mobberen får en forståelse af konsekvenserne af mobning.

Skolens reaktion og handling, hvor mobning har fundet sted, skal være hensigtsmæssig.

Hvis der er behov for egentlige sanktioner, anvendes disse i skolens studie- og ordensregler.

Klageadgang

Der kan ifølge gældende lovgivning gøres indsigelse mod skolens behandling af mobbesager til skolens rektor.

Såfremt skolen ikke reagerer på henvendelser om mobning af elever, kan der klages til DCUM, som er den nationale klageinstans for mobning på klageinstans@dcum.dk

Der kan også klages over skolens afgørelser, se skolens studie- og ordensregler

Rektor / oktober 2017

Scroll to Top