Vision og værdier

Hjem > Vision og værdier

Samfund & Verden på Fjerritslev Gymnasium

Fjerritslev Gymnasiums vision

Fjerritslev Gymnasium skal være et lokalt forankret, bæredygtigt, samarbejdende og selvstændigt gymnasium med efterskoleånd og globalt udsyn.

Det lokale samfund og den omgivende natur er basen i skolens arbejde. Globalt og lokalt udsyn og samarbejde er pejlemærkerne udad.

Bæredygtighed er et gennemgående mål i alt, vi arbejder med.

Gennem høj faglighed, forpligtende fællesskab og en mangfoldighed af aktiviteter i og uden for undervisningen vil vi sikre, at alle elever når deres fulde potentiale.

Fjerritslev Gymnasiums værdier

Faglighed

Fagligheden er grundlaget for hele skolens virksomhed. Fagligheden understøttes af og bidrager til skolens fællesskab og kultur. Fagligheden er kendetegnet ved kvalitet, grundighed og engagement, kombineret med et åbent sind og en åben holdning til at udforske omverdenen. Fagligheden udfordrer og udvikler eleverne til at finde deres egne værdier og syn på verden. Gennem fagligheden arbejder vi struktureret med at udvikle den enkelte elevs livskompetencer og med at skabe en undervisning, der lærer eleverne at lære.

Undervisningen på Fjerritslev Gymnasium skal være kendetegnet ved høj faglig kvalitet, faglig bredde, der ses i et alsidigt udbud af uddannelser, faglig dybde i de enkelte fag og et tværfagligt samspil, der realiserer de enkelte fags potentialer til at fremme forståelsen af en sammensat og kompliceret virkelighed. Fjerritslev Gymnasiums mål er gennem et højt fagligt niveau at sikre, at alle elever opfylder deres fulde lærings- og udviklingsmæssige potentiale.

Fællesskab

Fællesskabet på Fjerritslev Gymnasiet kommer til udtryk i en rummelig kultur, hvor alle kan føle sig velkomne og accepteret, uanset baggrund og hvor i landet eller verden man kommer fra. Den tryghed og det nærvær, der kendetegner et gymnasium, hvor alle kender hinanden, skaber forudsætninger for et godt og stærkt fællesskab på tværs af årgange og uddannelser.

Det nære fællesskab styrkes yderligere gennem aktiviteter i og uden for undervisningen – sport, musik, teater, caféer og friluftsaktiviteter.

Opmærksomhed på og aktivt arbejde for vores elevers sociale og faglige trivsel er en central del af den måde, vi driver skole på. Fjerritslev Gymnasium tilstræber at være en omsorgsfuld skole og at skabe en omsorgsfuld kultur.

På Fjerritslev Gymnasium skal alle føle sig accepteret, som de er, og vi omgås hinanden på en venlig og respektfuld måde. Vi har den holdning, at fællesskabet styrker den enkelte elevs medansvar og demokratiske bevidsthed, ligesom den enkelte elev med sin individualitet bidrager til fællesskabet. Fællesskabet er den ramme, som giver den enkelte elev tryghed og positive sociale kompetencer.

Bæredygtig fremtid

Fjerritslev Gymnasium er i sin undervisning og virksomhed bevidst om det ansvar, vi alle har for vores natur, vores planet og vores fremtid.

Bæredygtighed medtænkes i alle aspekter af skolens liv – undervisning, organisering og drift.

Bæredygtighed – globalt og lokalt – er en værdi, som alle vores elever skal have med sig, når de forlader Fjerritslev Gymnasium efter gennemført uddannelse.

Fjerritslev Gymnasium vil også fremover være en selvstændig institution, der aktivt bidrager til og samarbejder med det lokalsamfund, vi er en del af.

Et bredt, kvalitativt og attraktivt uddannelsesudbud er forudsætningen for en bæredygtig skoledrift med et stabilt elevgrundlag og en sund økonomi.

Derfor står innovation og arbejde med løsninger på virkelighedens problemstillinger centralt i vores måde at drive undervisning og skole på.

Scroll to Top