Fraværsregler

Fraværsregler

Al form for fravær uanset årsag og al form for manglende rettidig aflevering registreres og opgøres regelmæssigt. Eleverne har adgang til egne fraværs- og afleveringsregistrering, og kan inden for 14 dage påklage registreringen til rektor.

Den enkelte elevs fravær og manglende opgaveafleveringer følges nøje, og der gribes hurtigt ind, hvis fravær og manglende afleveringer udvikler sig uheldigt.
Fravær på mere end 7% vil normalt betyde at procedure vedrørende fravær iværksættes.

Ved vurderingen af, hvorledes der skal reageres på elevens fravær er årsagen til fraværet afgørende. Er eleven uden rimelig skyld i fraværet (sygdom/alvorlige sociale begivenheder) er skolen indstillet på at hjælpe den pågældende elev. Skyldes fraværet derimod manglende ansvarlighed overfor skolearbejdet vil det på kortere sigt udløse først mundtlig og senere skriftlig advarsel og hvis det ikke hjælper egentlige sanktioner.
Disse sanktioner kan være:

  1. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år.
  2. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år.
  3. Bortvisning i særligt graverende tilfælde.

Disse sanktioner kan ikke iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel og uden at eleven har haft mulighed for at fremføre sine synspunkter. Afgørelsen kan indklages for undervisningsministeriet.

Den mildeste form for sanktion ”Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år” vil blive taget i anvendelse, hvis en elev uden rimelig grund udebliver fra undervisningen. Den vil ligeledes blive taget i brug ved manglende aflevering af skriftlige opgaver.

En elev, der er blevet henvist til at aflægge prøve i alle fag, kan senest den 1. april søge rektor om, at blive tilbageført til normale vilkår. En sådan ansøgning vil sædvanligvis blive imødekommet, hvis eleven efter overførsel til at aflægge prøve i alle fag, passer sin skolegang til punkt og prikke.

Procedure vedr. manglende aflevering af skriftlige opgaver

Opgaverne skal stilles, så eleven har en rimelig frist til udarbejdelsen, og teamet skal sikre en koordinering af det skriftlige arbejde, således at arbejdet har en rimelig fordeling over skoleåret.

Eleverne skal aflevere skriftlige opgaver til faglæreren til den fastsatte frist

Faglæreren indsamler opgaver, og registrerer straks afleveringer i Lectio. Hvis opgaven ikke afleveres rykker faglæreren eleven.

Rektor og studievejledere følger manglende afleveringer via Lectio.

Har en elev manglende afleveringer svarende til mere end 10 % af elevtiden bliver eleven sat under observation, og der i værksættes foranstaltninger efter samme principper, som fravær fra undervisningen.

Opgaver, der afleveres på baggrund af elevens samtaler med studievejlder, kontoret eller rektor gives til faglæreren, der registrerer opgaven som afleveret, retter og kommenterer opgaven, og giver opgaven til eleven.

Manglende afleveringer sammenholdes med andet fravær, og danner baggrund for evt. sanktioner overfor eleven, som beskrevet i studie- og ordensreglerne.

En skriftlige opgave der afleveres for sent registreres med 50% fravær når den afleveres.

Elever med manglende opgaver kan af rektor indkaldes til at deltage i særlige skrivedage (skrivefængsel).

Forud for indkaldelsen vil kontoret henvende sig til faglærerne, og der afleveres/fremsendes til kontoret et eksemplar af de stillede opgaver, og disse vil så helt eller delvis efter rektors anvisning skulle udarbejdes på skrivedagen.

Opgaver udarbejdet på skrivedagen gives til faglæreren, der registrerer opgaven som afleveret, retter og kommenterer opgaven, og giver opgaven til eleven.

Hvis eleven ikke afleverer de anviste opgaver forud for skrivedagen eller møder på skrivedagen og udarbejder opgaverne vil dette blive betragtet som forsømmelser, der behandles efter sanktionerne i studie- og ordensreglerne.

Scroll to Top