Elevrådets vedtægter

Hjem > For elever > Elevråd og -udvalg > Elevrådets vedtægter

Kapitel 1 – Navn og formål

§1 stk. 1 Elevrådets navn er Elevrådet på Fjerritslev Gymnasium.

§2 stk. 1 Elevrådets formål er at varetage elevernes interesser gennem demokrati.

§2 stk. 2 Elevrådet skal samarbejde med ledelse, lærere, bestyrelse, anden personale og andre udvalg i denne proces.

§2 stk. 3 Elevrådet er selvstændig og uafhængig af andre instanser på skolen og udenfor skolen.

§2 stk. 4 Elevrådet skal hvert år tage stilling til medlemskab af paraplyorganisationer (f.eks. DGS).

§2 stk. 5 Elevrådet står hvert år for drikkevarer til Grillfesten efter Svinkløvdag, afholdelse og billetsalg af 1.årgangsfesten og LAN.

Kapitel 2 - Elevrådet

§3 stk. 1 Elevrådet består af maksimalt to repræsentanter fra hver klasse.

§3 stk. 2 Som klasserepræsentant i elevrådet varetager man klassens interesser. Disse skal også inddrages i overvejelse over ens beslutningstagen.

§4 stk. 1 Klasserepræsentanterne skal, hvis over to har meldt sig, vælges ved valg i klasserne. Det er klassernes eget ansvar at afholde disse valg, dog bør formanden opfordre og evt. hjælpe med afholdelse af dette.

§4 stk. 2 Repræsentanter skal være fundet og meddelt formanden senest første mandag i september. Dette er dog med undtagelse af 1. g’ere, der først kan vælges i de nye stamklasser. Valget skal ske hurtigst muligt derefter.

§4 stk. 3 Der skal hvert år tages stilling til, om de nuværende elevrådsmedlemmer i hver klasse skal fortsætte, eller nye skal vælges. Dog ikke hos formand, næstformand, sekretær og kassér. Hvis man varetager en af disse poster, er man i elevrådet i 1 år. Herefter er der valg i klassen igen.

§4 stk. 4 En liste over elevrådet skal lægges ind på skolens hjemmeside umiddelbart efter fristen for at finde nye repræsentanter.

§4 stk. 5 Der skal mindst være en repræsentant fra hver ungdomsuddannelsesinstitution.

§5 stk. 1 To repræsentanter til skolens bestyrelse findes blandt formanden og næstformanden.

§5 stk. 2 En af repræsentanterne i skolebestyrelsen skal være over 18 år.

§6 stk. 1 Hvis man som medlem af elevrådet forsømmer tre elevrådsmøder, er det formandens opgave at skabe et overblik over situationen og evt. opfordre til et nyt valg i klassen.

§6 stk. 2 Hvis man forsømmer fem elevrådsmøder, skal der findes en ny repræsentant øjeblikkeligt.

Kapitel 3 – Poster i elevrådet

§5 stk. 1 Man varetager en post i elevrådet et år, fra starten af maj og igennem det efterfølgende år.

§5 stk. 2 Formanden er ansvarlig for elevrådet.

§5 stk. 3 Formanden har pligt til at sikre sig, at elevrådets vedtægter bliver overholdt.

§5 stk. 4 Organiseringsformen er op til den enkelte formand.

§5 stk. 5 Formanden er ansvarlig for at tjekke elevrådets post.

§5 stk. 6 Formanden er ansvarlig for mødeindkaldelse og dagsorden.

§5 stk. 7 Kassér, formand og næstformanden er ansvarlig for elevrådets økonomi.

§5 stk. 8 Sekretæren er ansvarlig for referater og at sende disse ud til elevrådets medlemmer.

§5 stk. 9 Formanden på det afsluttende år blandt afgangseleverne holder dimissionstale.

§5 stk. 10 Formandskandidater kan kun findes blandt elevrådsrepræsentanter, som er på deres 2. år (STX, HHX) eller 1. år (HF), og som næste år afslutter sin ungdomsuddannelse.

Kapitel 4 - Elevmøder

§6 stk. 1 Elevrådets øverste myndighed er elevmødet.

§7 stk. 1 Det årlige elevmøde afholdes senest den sidste uge i april.

§7 stk. 2 Elevmødet skal så vidt muligt vare omkring en time, hvis nødvendigt inddrages det efterfølgende frikvarter.

§7 stk. 3 Elevmødet afholdes så vidt muligt i 2. modul, dog aftales dette med skolens ledelse.

§7 stk. 4 Elevrådets formand og næstformand står som ansvarlige for elevmødet.

§7 stk. 5 Der skal indkaldes til elevmødet senest fjorten dage før til en samling, og på Lectio igen senest syv dage før.

§7 stk. 6 Elevmødet indskrives i elevers skemaer på Lectio.

§7 stk. 7 Der er mødepligt til elevmøderne.

§8 stk. 1 Forslag til dagsordenspunkter skal være elevrådets formand i hænde senest otte dage før mødet.

§8 stk. 2 Dagsorden udsendes på Lectio syv dage før elevmødet. §8 stk. 3 Faste dagsordenspunkter er:

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Opstilling af kandidater til posterne
Valgtaler

Valg af:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kassér

§8 stk. 4 Beslutninger, der vedtages på elevmødet skal besluttes med almindeligt flertal (over 50 %).

§9 stk. 1 Hvis der er brug for flere elevmøder, afholdes disse.

§10 stk. 1 Kandidater til elevrådsposterne indkaldes til et opstillingsmøde, der finder sted fjorten dage før elevmødet af formanden, som indkalder over Lectio en uge før opstillingsmødet.

§10 stk. 2 Opstillingsmødet er sidste frist for opstilling.

§10 stk. 3 Formanden skal notere kandidaterne ned.

§10 stk. 4 Kun elever fra 1.g, 1.hf, 1.hhx, 2.g og 2. hhx skal opstilles som kandidater.

§10 stk. 5 Kandidater til poster i elevrådet skal findes blandt elevrådets medlemmer.

§10 stk. 6 Den kandidat, der modtager flest stemmer skal varetage posten det efterfølgende skoleår.

§10 stk. 7 Det enkelte elevråd vælger år efter år, hvorvidt afstemningen bliver afholdt online eller fysisk (f.eks. via Lectio eller på papir. I så fald afstemningen er på papir, skal der være minimum tre stemmetællere, der bliver valgt.)

Kapitel 5 – Elevrådsmøder

§11 stk. 1 Dagsorden til elevrådsmøder skal være udsendt senest fem dage før mødet.

§11 stk. 2 Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest tre dage før mødet.

§11 stk. 3 Der skal afholdes mindst et elevrådsmøde om måneden.

Kapitel 6 – Elevrådsaften

§12 stk. 1 – Elevrådsaften afholdes i løbet af november, senest den 30. november som en ryste-sammen-aften.

§12 stk. 2 – Planlægning af elevrådsaften ligger hos formanden og næstformanden, hvis ikke andet aftales på et elevrådsmøde.

Kapitel 7 – Økonomi

§13 stk. 1 Der skal aflægges et regnskab ved det årlige elevmøde i april.

§13 stk. 2 Regnskabet skal være revideret af to revisorer, når det bliver fremlagt til elevmødet.

§13 stk. 3 Revisorerne er udpeget af elevrådet og rektor inden udgangen af december.

§13 stk. 4 Regnskabsåret strækker sig fra 1. januar til 31. december.

Kapitel 8 – Om vedtægtsændringer

§14 stk. 1 Vedtægterne revideres hvert år i februar af medlemmer af elevrådet.

§14 stk. 2 Vedtægtsændringer bliver besluttet på et elevrådsmøde ved almindeligt flertal (over 50 %), hvor mindst 2/3 af elevrådet er til stede.

Scroll to Top