Fjerritslev Gymnasium tager udgangspunkt i følgende tre nøgleord

FAGLIGHED

Vi lægger vægt på faglig bredde, dybde og på samspil mellem fagene og på at løfte elevernes faglige niveau, så alle lærer så meget de kan. Vi hjælper vores elever med at gøre deres gymnasietid til en tid med indhold og udfordringer, både på det faglige og på det personlige plan, og forbereder dem på en videre uddannelse.

FÆLLESSKAB

Vi arbejder ud fra den holdning, at fællesskabet styrker den enkelte elevs medansvar og demokratiske bevidsthed, ligesom den enkelte elev med sin individualitet bidrager til fællesskabet. Fællesskabet er den ramme, som både giver den enkelte elev tryghed og positive sociale kompetencer.

FREMTID

Vi ønsker, at tiden på Fjerritslev Gymnasium for alle elever skal være en god start på fremtiden, så de dermed står bedst muligt rustet i deres videre uddannelsesforløb.

Vision

Fjerritslev Gymnasium bevares som en selvstændig institution for gymnasiale ungdomsuddannelser.

Fjerritslev Gymnasium udbygges fortsat som et uddannelsescenter, der giver unge uddannelsesparate de bedste muligheder for at vælge ungdomsuddannelse, samt andre uddannelsestilbud, og medvirker dermed til at løfte det generelle kompetenceniveau i lokalområdet.

Målsætning for Fjerritslev Gymnasium

Faglighed opnås ved

 • at sikre at alle elever opnår det højst mulige faglige niveau
 • at bidrage til egnens vækst ved at hæve kompetenceniveauet og uddannelsesniveauet i området
 • at tilbyde tidssvarende undervisning på et fagligt og pædagogisk højt niveau
 • at yderligere fremme anvendelsen af moderne IT-redskaber i undervisningen og således gøre eleverne i stand at fungere som borgere i en digital verden
 • at sikre et bredt udbud af fag, så de faglige forudsætninger for videre uddannelse kan opfyldes

Rekruttering opnås ved

 • at give flest mulige uddannelsesparate i området mulighed for at tage en gymnasial ungdomsuddannelse
 • at sikre at unge i Fjerritslev Gymnasiums område vælger Fjerritslev Gymnasium som uddannelsessted, herunder at Fjerritslev Gymnasium søges af mindst 90% af ansøgere med bopæl i Fjerritslev postnummer, mindst 75% fra Brovst postnummer, mindst 50% fra Løgstør og Ranum postnumre og mindst 25% fra Aabybro og Pandrup postnumre.
 • at gennemføre brobygnings- og andre aktiviteter i samspil med grundskolerne for at give grundskoleeleverne viden om Fjerritslev Gymnasium som uddannelsessted og det bedst mulige grundlag for valg af uddannelse.

Gennemførelse og fastholdelse opnås ved

 • at sikre at Fjerritslev Gymnasium fortsat skal være kendetegnet ved en høj gennemførelsesprocent, der ligger højere end lands- og regionsgennemsnit
 • at sikre at Fjerritslev Gymnasium skal være kendetegnet ved: nærhed, overskuelighed, bekendthed og tryghed, hvor ingen føler sig overset
 • at give eleverne mulighed for at udvikle deres personlige evner og interesser, herunder de idrætslige, musiske og kreative

Samarbejdet med lokalområdet opnås ved

 • at styrke tilbud om kultur- og uddannelsesaktiviteter i lokalsamfundet, alene eller i samspil med andre interessenter
 • at skabe aktiviteter, der bevæger sig uden for skolens bekendtgørelseslagte områder, såvel for skolens elever som i samspil med andre
 • at give elever enkeltvis og gruppevis mulighed for at indgå i samspil med virksomheder og institutioner som led i opfyldelse af målene for undervisningen.

Den gode arbejdsplads opnås ved

 • at bevare og udvikle den gode arbejdsplads for såvel elever som ansatte
 • at tiltrække og fastholde en god og kvalificeret arbejdskraft
 • at sikre demokratisk rum, således at elever og ansatte kan præge skolen

Strategier

Faglighed – dette sker ved

 • at italesætte og udvikle talentarbejdet og dermed stimulere dygtige elever til at blive endnu dygtigere.
 • at arbejde synligt med eksterne projekter, herunder ”Nordjyske gymnasiers talentakademi”
 • at arbejde med forskellige undervisningsformer for derigennem at opnå størst mulig læring for den enkelte elev
 • at styrke studieretningsfagenes profil og samspil ved at gennemføre en række tværfaglige forløb
 • at profilere studieretningerne gennem temauger
 • at sikre at fagene, ved at understøtte hinanden, kan føre til, at kompetenceniveauet hæves
 • at udvikle elevernes skriftlige kompetencer med henblik på den skriftlige eksamen
 • at gennemføre videreuddannelse af lærere med fokus på skolens satsningsområder og implementere en kursuspolitik, der understøtter skolens vision
 • at styrke elevernes læse- og matematikfærdigheder vha IT-teknologiske hjælpemidler. Gennem matematik og læsevejledning skal alle elever have mulighed for at blive bedre ud fra deres aktuelle niveau. Disse hjælpemidler skal også tilbydes 10. kl. og brobyggere
 • at oprette valghold med færre elever end det krævede i kompetencegivende fag

Rekruttering – dette sker ved at

 • Fjerritslev Gymnasium fortsætter og udbygger det etablerede samarbejde med alle afleverende skoler. Gennem brobygning og samarbejde i enkelt- og tværfaglige forløb skal udskolingseleverne øge deres kendskab til Fjerritslev Gymnasium ved fysisk at komme på besøg i én eller flere dage på gymnasiet i udskolingsperioden.
 • videndeling mellem afleverende skoler og gymnasium opprioriteres og vedligeholdes. Dette skal ske i nyhedsbreve til afleverende skoler, som derigennem orienteres om indholdet af brobygningsforløb
 • udskolingseleverne bliver mødt med en bred vifte af forløb
 • talentforløb målrettes, så de fylder en ikke ubetydelig del i brobygningen
 • der skabes tættere og vedholdende kontakt i etablerede lærernetværk, hvor sprog,- matematik,- samfundsfag,- kreative,- og naturvidenskabelige lærernetværk mødes mindst en gang årligt
 • netværkene giver hinanden sparring og feedback i undervisningssituationer, og det faglige niveau i overgangen til ungdomsuddannelser klarlægges og diskuteres, så målet om at lette den enkelte elevs overgang realiseres
 • der arbejdes på, at eleverne i skolens område har lettest mulig transport til skolen. Gymnasiet sikrer et bredt udbud af fag, så der minimum er det samme mulighed for fagvalg på Fjerritslev Gymnasium som på naboskoler
 • der arbejdes på, sammen med EUC Norvest som udbyder, at hhx afdelingen på Fjerritslev Gymnasium når 2 spor
 • der arbejdes på at opretholde 2 HF spor.
 • skolens mediestrategi og branding udvikles, herunder anvendelse af sociale medier, der understøtter at præsentere Fjerritslev Gymnasiums aktiviteter og øge kendskabet til Fjerritslev Gymnasium som et godt uddannelsessted for unge
 • samarbejdet med efterskoler øges med henblik på, at efterskoleeleverne kan blive boende på deres skole og samtidig tage en gymnasial uddannelse på Fjerritslev Gymnasium
 • der åbnes mere op for samarbejde med virksomheder.

Gennemførelse og fastholdelse – dette sker ved

 • at prioritere at fastholde elevernes tilstedeværelse og aktive deltagelse i undervisningen for at sikre kontinuerlig forbedring af faglighed og kompetencer
 • at sikre at den enkelte elevs fysiske og skriftlige fravær overvåges løbende af fastholdelsesvejledere, uddannelsesleder og rektor og at sanktioner træder i kraft, hvor det skønnes nødvendigt
 • at sikre at skolens holdning realiseres, så ingen elev lades i stikken af faglige, personlige eller sociale udfordringer
 • at sikre at skolen yder den fornødne hjælp, så den enkelte elev kommer på ret køl. I samspil skal både faglærere, fastholdelsesvejledere, psykologordning, præsteordning, mentor- og tutorordning og ledelse sikre, at eleven hjælpes fagligt at støtte den svage og udfordre den stærke elev

Samarbejdet med lokalområdet - dette sker ved

 • at Fjerritslev Gymnasium stiller lokaler til rådighed for kulturelle arrangementer
 • at Fjerritslev Gymnasium arbejder på alene eller sammen med andre at tilbyde undervisningsmæssige og kulturelle aktiviteter
 • at Fjerritslev Gymnasium samarbejder med virksomheder og institutioner om, at eleverne møder virksomheder og institutioner i undervisningen, herunder gennemfører projekter i tilknytning til innovation
 • at Fjerritslev Gymnasium samarbejder med andre om fælles udnyttelse af materiel, der styrker aktivitetsmulighederne og fremmer samarbejdet med andre, f.eks. med MTB
 • at Fjerritslev Gymnasium indgår i lokale samarbejder, hvor der gives mulighed for dette, og hvor det kan understøtte skolens målsætninger, f.eks. Jammerbugt Kommunes Uddannelsesnetværk, Task Force Vækst Jammerbugt m.fl.

Den gode arbejdsplads – dette sker ved

 • at sikre at Fjerritslev Gymnasium er præget af en god respektfuld tone ansatte og elever indbyrdes og ansatte og elever imellem
 • at anerkende den gode indsats, og at sikre vejledning for at blive endnu bedre
 • at etablere et mangeartet tilbud til elever uden for den normale undervisningstid, som f.eks. foredragsrækker, kreative aktiviteter, Super Bowl, mv., samt aktiviteter for elever og ansatte i fællesskab, f.eks. FG FIT
 • at sikre at den enkelte elev og ansatte tages alvorligt, og at alle henvendelser undergives seriøs behandling, herunder at alle parter høres, og afgørelser kommunikeres klart, begrundet og forståeligt
 • at etablere en personaleforening, der, med skolens støtte, arbejder for et varieret tilbud af arrangementer for ansatte og evt. andre
 • at udarbejde en HR-strategi