Ordensregler på FG

Man skal opføre sig ordentligt, også uden for skolen, når man optræder i skolesammenhæng eller i fritiden indgår i sammenhænge, der kan identificere én med skolen.

Al form for mobning (fysisk, psykisk, verbalt) er imod skolens grundholdning.

Alle har et ansvar for at bidrage til det gode fællesskab og det gode læringsmiljø på skolen.

Alle har også et ansvar for at værne om skolens bøger, samlinger, bygninger mv. og bidrage til, at der er en god oprydningsstandard på skolen. Man er som elev forpligtet til at rette sig efter de anvisninger ledelsen eller læreren giver og til at deltage i kollektive oprydnings-ordninger på skolen.

Klasselokalet som undervisningssted
For at sikre et godt og rent miljø til at fremme undervisningen er klasseværelset spise- og drikkefrit område for elever og ansatte.

Madpakker, sodavand, kaffe mv. indtages ikke i klasseværelset, men i fællesområdet.

Hvis nogen ”glemmer” reglerne, skal dette påtales.

Dispensation
Der må efter behov drikkes almindeligt postevand, men ikke andre typer af drikke.

Hvis en elev efter lægelig anvisning skal indtage andet end vand med hyppigere interval end 45 minutter, forelægges dokumentation for rektor, der informerer klassen og lærerne.

Hvis en begivenhed skal markeres med kage o.l. kan læreren tillade at dette indtages i undervisningslokalet i forbindelse med timen – der skal ryddes op efter kageindtag -  eller man kan gå udenfor og nyde de kulinariske fristelser.
 
Når lokalet forlades, så fjernes papir og andet affald, og alt anbringes i de dertil beregnede affaldsbeholdere. Stolene sættes op. Kan dette ikke lade sig gøre, skubbes stolen ind under bordet – (i kemi sættes taburetter op på bordet), der ryddes op, og lyset slukkes efter sidste lektion hvor klassen bruges. Er man i tvivl om det er sidste lektion, så lader man som om at det er det!

Rengøringspersonalet skal bruge tid og kræfter på at sikre godt rengjorte lokaler og ikke på at bakse med affald og stole.

Lærere (og elever) påpeger hvis nogen er ved at glemme hvordan man bør forlade lokalet.

Fællestimer
Som en del af den samlede undervisning holdes der bl.a. fællestimer. Ved fællestimearrangement har personer på skolen eller gæster udefra arbejdet med at forberede timen, og vi skylder at vise respekt overfor dem der har lagt forberedt sig for at give os en oplevelse.

Der gælder naturligvis følgende:
- Man er aktiv deltager i fællestimen
- Man foretager sig ikke uvedkommende aktiviteter
- Man bevæger sig ikke frem og tilbage / ud og ind i lokalet hvor fællestimen afvikles.
- Man snakker ikke med sidemanden
 
Fællestimerne er et særligt tilbud om at få ny viden og blive klogere på en anden måde end ved den sædvanlige undervisning i klasser eller på hold.

Alle er forpligtet på i skrift og tale at bruge et sobert sprog.
Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer er forbudt både på skolen og i andre undervisningsmæssig sammenhæng. Man må heller ikke møde til undervisningen påvirket af stoffer.
Indtagelse og besiddelse af øl, vin og spiritus er ligeledes forbudt på skolen og i andre undervisningsmæssig sammenhæng. Under ekskursioner og studierejser kan der i fritiden indtages øl og vin med måde. Eleven er altid under ekskursioner og studierejser forpligtet til at følge anvisninger fra medfølgende lærere.
Det er forbudt at møde alkoholpåvirket på skolen eller i andre undervisningsmæssige sammenhænge f.eks. til faglige arrangementer på ekskursioner og studierejser.
Ved særlige lejligheder, f.eks. skolefester, kan rektor tillade indtagelse af øl, vin og alkoholsodavand, men kun med måde.
Eleverne er forpligtet til at følge skolens rygepolitik.
Skolens elever har et selvstændigt ansvar overfor deres egne handlinger og medbragte hjælpemidler og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler. Skolen vil ikke kunne drages til ansvar heller ikke økonomisk.
Hvis rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær kan flg. sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel:
1.Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
2.Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
3.Bortvisning i særligt graverende tilfælde
I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktioner iværksættes uden forudgående advarsel.